Регламент Великомостівської Міської Ради


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
ІІ сесією VІІ скликання
від 16.12.2015р. № 15
Міський голова
Ройко Я.Г.

Регламент Великомостівської міської ради

Зміст

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Діяльність міської ради

Глава 2. Гласність роботи міської ради

Глава 3. Перша сесія міської ради нового скликання

Розділ II. Організація роботи міської ради

Глава 4. Сесії міської ради

Глава 5. Організаційні питання проведення засідань міської ради

Розділ III. Правові форми діяльності міської ради:
нормотворча діяльність в міській раді

Глава 6. Рішення міської ради та стадії їх підготовки

Глава 7. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

Глава 8. Формування порядку денного засідання сесії міської ради

Глава 9. Затвердження порядку денного засідання сесії міської ради

Глава 10. Обговорення питань порядку денного

Глава 11 організація голосування на засіданнях міської ради

Глава 12. Ведення протоколу засідань сесії міської ради

Розділ IV. Депутат міської ради,
форми роботи депутата

Глава 13. Депутат міської ради

Глава 14. Повноваження депутата міської ради

Глава 15. Депутатські групи та фракції

Глава 16. Дисципліна та етика

Розділ V. Органи міської ради

Глава 17. Міський голова

Глава 18. Секретар міської ради

Глава 19. Постійні комісії міської ради

Глава 20. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Глава 21. Робочі групи

Глава 22. Виконавчий комітет міської ради

Глава 23. "Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою."

Розділ VI. Заключні положення

Глава 24. Порядок прийняття регламенту, внесення до нього змін

Глава 25.  Дострокове припинення повноважень ради

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Діяльність міської ради

Стаття 1. Правові засади діяльності міської ради

  1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається конституцією України, законом України "про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, що не суперечать вказаному закону.
  2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та способом, передбаченим конституцією та законами України, та керуються у своїй діяльності конституцією і законами України, актами президента України, кабінету міністрів України.
  3. Порядок діяльності Великомостівської міської ради, її органів і посадових осіб визначається конституцією України, чинним законодавством України та даним регламентом.
  4. Даний регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Великомостівської міської ради (далі – міська рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових  комісій.
  5. Регламент Великомостівської міської ради затверджується не пізніше як на пленарному засіданні другої сесії міської ради.
  6. Великомостівська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста великі мости, сіл куличків, борове та здійснює від її імені і в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені конституцією України, законом України «про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
  7. Міська рада, міський голова, виконавчі органи місцевого самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку та в межах визначених  в частині 1 даної статті.
  8. Повноваження міської ради не можуть бути передані іншим органам місцевого самоврядування і посадовим особам, крім випадків і у порядку, передбачених чинним законодавством.
  9. Рішення міської ради, міського голови, виконавчого органу міської ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими до виконання на території міста великі мости, сіл куличків та борове громадянами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, органами виконавчої влади

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

  1. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

8) підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою  її органів та посадових осіб;

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

10) судового захисту прав місцевого самоврядування.

Глава 2. Гласність роботи міської ради

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Сесії міської ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, робочих груп проводяться гласно, крім випадків передбачених чинним законодавством.

2. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім депутатів, міського голови, секретаря міської ради, посадові особи органів виконавчої влади , службовці апарату міської ради, які забезпечують проведення засідання, акредитовані журналісти, що здійснюють телевізійну та фото зйомку, члени делегацій, що знаходяться в міській раді з офіційним візитом, громадяни, а також особи, запрошені до участі в засіданні сесії міської ради.

3. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом доступу на них представників засобів масової інформації, у яких кожен громадянин України має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються міською радою, та з прийнятими нею рішеннями.

4. Гласність засідань міської ради забезпечується (в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного)) шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради в мережі інтернет, стендах міської ради в приміщенні ради та в інших визначених місцях;

Стаття 4. Закриті засідання міської ради

1. У разі необхідності міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або про закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням міської ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб.

Стаття 5. Запрошення на пленарне засідання міської ради

1. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом, міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією міської ради.

2. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатам про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

Глава 3. Перша сесія міської ради нового скликання

Стаття 6. Скликання новообраної ради на перше засідання

1. Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через місяць після обрання ради у правомочному складі.

Стаття 7. Підготовка першого засідання міської ради нового скликання

1. Проведення першої сесії новообраної ради готується відповідною територіальною виборчою комісією.

2. Територіальна виборча комісія формує порядок денний першого засідання новообраної міської ради. Вказаний порядок денний доводиться до відома депутатів та населення не пізніше ніж за 3 дні до першої сесії.

Стаття 8. Відкриття та ведення першого засідання міської ради нового скликання

1. Першу сесію міської ради відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії.

2. Голова територіальної виборчої комісії інформує раду про результати виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

Розділ ІІ. Організація роботи міської ради

Глава 4. Сесії міської ради

Стаття 9. Форми роботи міської ради

1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

Стаття 10. Чергові сесії міської ради

1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відводу земельних ділянок – не рідше одного разу на місяць.

2. Сесія міської ради повинна бути також скликана міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради протягом 7 календарних днів

У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію сесія міської ради скликається секретарем міської ради:

а) відповідно до доручення міського голови;

б) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію протягом 7 календарних днів за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету;

в) якщо сесія міської ради не скликається міським головою у строк, передбачений Регламентом.

3. У випадку, якщо сесія не скликана відповідно до частини 2 цієї статті, сесія міської ради може бути також скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як третину складу ради, або постійною комісією ради.

4. Для підготовки сесії міський голова може створювати з числа депутатів робочу групу. У роботі робочої групи за її рішенням можуть брати участь спеціалісти.

Стаття 11. Позачергові сесії міської ради

1. Позачергова сесія, з зазначенням порядку денного, скликається міським головою за необхідністю. Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом з проектами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові та не пізніш ніж за один день до дня скликання усім депутатам.   

2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо у місті чи районах міста, введення надзвичайного положення чи військового положення міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

3. Не дозволяється розгляд на позачерговій сесії питань щодо продажу або надання в оренду земельних ділянок та обєктів комунальної власності.

Стаття 12. Доведеня до відома рішення про скликання сесії міської ради

1. Розпорядження міського голови про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та переліку питань, які передбачається внести на розгляд ради, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до проведення сесії міської ради шляхом опублікування в засобах масової інформації, а також шляхом розміщення на офіційному сайті Великомостівської  міської ради в мережі Інтернет.

Стаття 13. Правомочність міської ради проводити засідання

1. Загальний склад Великомостівської  міської ради становить 36 депутатів.

2. Правомочний склад міської ради – кількість депутатів, обраних до міської ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради.

3. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 14. Порядок відкриття та ведення сесії

1. Пленарне засідання сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених частиною 2 статті 10 Регламенту, – секретар ради.

2. У випадку, передбаченому частиною 3 статті 10 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів.

3. На початку і на  закінчення кожного пленарного засідання ради  виконується Державний Гімн України. Після виконання Гімну на початку засідання відмовляється молитва.

4. На початку кожного пленарного засідання сесії міської ради головуючий інформує депутатів про осіб, присутніх на засіданні, про виконання рішень попередніх сесій міської ради, а також надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв з невідкладних питань. Міська рада приймає цю інформацію "до відома" без обговорення.

Стаття 15. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія утворюється на час проведення сесії міської ради.

2. Лічильна комісія утворюється у випадку, якщо необхідно здійснити підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки  та таємним голосуванням способами, визначеними статтею 38 цього Регламенту.

3. Лічильна комісія при проведенні таємного голосування організує проведення голосування бюлетенями. Голова лічильної комісії перед голосуванням представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз'ясняє порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи й оголошує результати голосування на пленарному засіданні сесії міської ради.

.4.Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє відповідні протоколи й оголошує результати голосування на пленарному засіданні сесії міської ради. Протокол лічильної комісії одразу після засідання сесії завіряється підписами її членів, секретаря ради, міського голови та печаткою ради

Стаття 16. Обрання лічильної комісії

1. Лічильна комісія обирається за пропозицією головуючого на засіданні міської ради або депутатів щодо персонального складу рішенням більшості від присутніх депутатів на пленарному засіданні міської ради. Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох депутатів.

2. Рішенням міської ради, прийнятим більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні міської ради, може бути встановлено інший кількісний склад лічильної комісії.

3. Лічильна комісія обирається персонально або за списком з урахуванням пропорційного представництва депутатських фракцій. Якщо щодо запропонованого персонального складу лічильної комісії від депутатів не надійшли заперечення, рішення про їх обрання приймається шляхом голосування в порядку, визначеному частиною 1 цієї статті без обговорення.

4. Обрана лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.

Стаття 17. Порядок встановлення числа депутатів, що присутні на засіданні міської ради

1. Кількість депутатів, присутніх на засіданні міської ради, визначається тільки за результатами табельної реєстрації.

2. Табельна реєстрація депутатів під розпис починається перед кожним засіданням із зазначенням часу реєстрації кожного депутата.

3. Реєстрація депутатів проводиться Секретарем міськради перед початком пленарного засідання та перед поіменним голосуванням з будь-якого питання за необхідністю.

4. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації або відзивати свій підпис в табелі реєстрації.

5.  В кінці сторінку табельної реєстрації кожної сесії секретар ради та міський голова завіряють підписами та печаткою ради одразу після закінчення сесії.

Стаття 18. Тривалість засідань міської ради

1. Пленарне засідання сесії триває, як правило, протягом 1 дня. Загальна тривалість сесії встановлюється процедурним рішенням міської ради.

2. Рішенням міської ради може бути встановлено інший порядок роботи під час певної сесії міської ради за умови, що загальна тривалість робочого часу, включаючи необхідні перерви, не перевищує восьми годин на день.  

Стаття 19. Оголошення перерви в засіданні міської ради

1. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні, за ініціативою однієї п’ятої від присутніх депутатів або депутатської фракції міська рада може прийняти рішення про проведення позачергової перерви тривалістю до 30 хв.

Стаття 20. Тривалість виступів на засіданні міської ради

1. На засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обрунтування відповіді на депутатський запит особою, до якої був звернений депутатський запит, обгрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

2. Тривалість виступів:

1) з доповідями і співдоповідями – до 20 хв.;

2) для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 10 хв.;

3) з виступами від депутатських груп та фракцій – до 10 хв.;

4) у дебатах – до 5 хв.;

5) при розгляді питання порядку денного „Різне” – до 3 хв.;

6) з довідками, питаннями, формулюваннями пропозицій з порядку ведення, мотивів голосування, з аргументацією та коментарями до поправок – до 1 хв. але не більше двох разів з одного й того ж питання.

3. На прохання особи, що виступає, час може бути продовжено головуючим без обговорення за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

Глава 5. Організаційні питання
проведення засідань міської ради

Стаття 21. Права депутата на засіданні міської ради

1. Депутат міської ради на її засіданні має всі права, передбачені статтею 44 даного Регламенту та чинним законодавством.

Стаття 22. Обов’язки депутата міської ради на засіданні ради

1. Депутат міської ради на її засіданні, крім обов’язків, визначених статтею 45 цього Регламенту, зобов’язаний:

1) реєструватися на кожному засіданні та брати участь у пленарному засіданні міської ради та засіданнях постійних комісій;

2) дотримуватися даного Регламенту та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні;

3) виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні;

4) у виступі чи питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні;

5) не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що наносять шкоду честі та гідності громадян, не призивати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання міської ради та їх висловлювань, необгрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

2. У випадку порушення даних вимог особа, що виступає або ставить питання, може бути позбавлена слова без попередження головуючим, до такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим Регламентом. Вказаним особам слово для повторного виступу, питання не надається.

Стаття 23. Головуючий на засіданні міської ради

1. Засідання міської ради веде головуючий. Головуючий на засіданні міської ради визначається відповідно до статті 14, даного Регламенту.

2. Під час ведення засідання у випадку необхідності міський голова має право передати ведення засідання до його закінчення секретареві міської ради без обговорення і має право в будь-який момент продовжити вести засідання.

Стаття 24. Обов’язки головуючого на засіданні міської ради

1. Головуючий на засіданні міської ради зобов’язаний:

1) дотримуватися даного Регламенту та забезпечувати його дотримання всіма учасниками засідання, дотримуватися порядку денного;

2) забезпечувати дотримання прав депутатів на засіданні ради;

3) забезпечувати порядок у залі засідань;

4) контролювати час, встановлений даним Регламентом для виступів, своєчасно нагадувати особі, що виступає, про сплив встановленого часу;

5) фіксувати всі пропозиції, що надійшли в ході засідання, та ставити їх на голосування, повідомляти результати голосування;

6) виявляти шанобливе ставлення до учасників засідання, не допускати персональних зауважень та оцінок виступів учасників засідань;

7) заслуховувати (зачитувати) та ставити на голосування позачергово пропозиції депутатів з приводу порядку ведення засідання, у тому числі, свої особисті пропозиції;

8) брати до уваги повідомлення та роз’яснення представників постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку

Стаття 25. Права головуючого на засіданні міської ради

1. Головуючий на засіданні міської ради має право:

1) позбавити особу, що виступає, слова, якщо вона порушує вимоги цього Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання;

3) звертатися за довідками до депутатів та посадових осіб;

4) зупиняти незаплановані дебати;

5) призвати депутата до порядку, запропонувати міській раді висловити учаснику засідання попередження;

6) перервати засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку.

Стаття 26. Попередження безпорядку на засіданні міської ради

1. Під час засідання міської ради ніхто з учасників засідання не може висловлюватися, не отримавши дозволу головуючого на засіданні.

2. Якщо на засіданні виникає безпорядок або порушується порядок ведення засідання, і головуючий на засіданні не має можливості його припинити, то він оголошує перерву і залишає своє місце. В цьому випадку засідання вважається перерваним на 30 хв.

3. У випадку, якщо після поновлення засідання безпорядок або порушення порядку ведення продовжується, то головуючий має право оголосити засідання закритим.

Розділ III. Правові форми діяльності міської ради:
нормотворча діяльність в міській раді

Глава 6. Рішення міської ради та стадії їх підготовки

Стаття 27. Загальні положення про рішення

1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії міської ради та рішення з процедурних питань. Рішення з процедурних питань приймаються міською радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окреме рішення не виготовляються.

2. Рішення, які приймає міська рада є актами або нормативного або індивідуально-правового характеру. Прийняття рішень індивідуально-правового характеру за однорідними життєвими ситуаціями, може бути об’єднано в одне питання порядку денного сесії міської ради.

3. Рішення, прийняте з питання, не включеного до порядку денного, або таке, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили (повністю або в окремій його частині), або прийняте з перевищенням компетенції міської ради у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, є незаконним (повністю або в окремій його частині).

4. Рішення індивідуально-правового характеру, що передбачають здійснення певних дій конкретними особами та не виконані в передбачені рішенням строки, можуть бути в порядку контролю за виконанням рішень скасовані рішенням міської ради.

5. Основними видами нормативних документів є:

положення – нормативно-правовий акт, який встановлює структуру та функції певного органу або встановлює форми та умови здійснення певної діяльності;

порядок – нормативно-правовий акт, який встановлює процедуру застосування акту законодавства чи власного акту або визначає форми та умови здійснення діяльності;

інструкція – нормативно-правовий акт, який встановлює процедуру застосування акту законодавства чи власного акту, або функції, права та обов’язки окремих підрозділів, посадових осіб міської ради;

правила – нормативно-правовий акт, який містить узгоджену поєднанність правил поведінки службовців, громадян, установ та організацій в певній сфері.

Стаття 28. Проекти рішень

1. Проекти рішень міської ради готуються міським головою, секретарем міської ради, депутатами міської ради, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями, робочими групами та виконавчими органами міської ради, а також іншими суб’єктами нормотворчої ініціативи.

2. Текст проекту рішення міської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

3. Текст проекту рішення міської ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями міської ради.

4. Проект рішення у мотивувальній частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

5. Проект рішення у резолютивній частині має обов’язково містити пункти, що передбачають:

1) конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання;

2) точні назви організацій – виконавців;

3) доручення про контроль відповідним виконавцям  із зазначенням строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю;

4) доведення до відома усіх зацікавлених підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб, у частині що їх стосується.

6. При розробці проекту рішення виконавець повинен за допомогою бази документів провести аналіз проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання. Якщо рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

7. Візування проекту документу складається з проставлення секретарем Великомостівської міської ради візи. Віза містить: особистий підпис, ініціали та прізвище особи, що візує документ, та дату візування. При необхідності вказується найменування посади даної особи. Віза проставляється як на лицьовій так і на зворотній стороні останньої сторінки проекту документу, якщо для цього на лицевій стороні останньої сторінки недостатньо місця. Зауваження та пропозиції до проекту документу викладаються на окремій сторінці, про що на проекті документу робиться відповідна помітка, в якої вказується посада особи, підпис, ініціали, прізвище, дата, вказівка на те, що зауваження та пропозиції додаються.

8. Підготовлений проект рішення з обгрунтуванням доцільності розгляду зазначеного питання візується  і направляється секретареві міської ради для організації підготовки сесії міської ради, питань, що пропонуються на розгляд міської ради. У випадку, якщо наданий проект рішення передбачає необхідність фінансування, він додатково візується головою постійної депутатської комісії з питань бюджету, економіки і торгівлі за погодженням більшості членів від складу комісії.

9. Проект рішення вважається підготовленим після узгодження та візування юристом Великомостівської міської ради. У разі невідповідності проекту рішення вимогам чинного законодавства він повертається автору проекту для доопрацювання.

10. Підготовлений секретарем перелік проектів рішень направляється не пізніш ніж за 5 днів до початку сесії міському голові для вирішення питання щодо включення до порядку денного.

Глава 7. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

Стаття 29. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

1. Право нормотворчої ініціативи мають:

1) міський голова;

2) депутати міської ради;

3) постійні комісії міської ради;

4) виконавчий комітет міської ради;

5) загальні збори громадян.

Стаття 30.

До виключної компетенції депутатів міської ради відносяться питання розгляду та прийняття рішень про продаж та надання в оренду земельних ділянок та обєктів комунальної власності. Інші субєкти нормотворчої діяльності можуть надавати свої пропозиції стосовно цих питань, які попередньо повинні опрацюватися в профільних комісіях.

Глава 8. Формування порядку денного
засідання сесії міської ради

Стаття 31. Порядок денний сесії міської ради

1. Порядок денний – це перелік питань, сформований міським головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що виноситься на розгляд сесії міської ради.

2. Порядок денний сесії міської ради затверджується міською радою на кожній сесії міської ради.

3. Порядок денний сесії міської ради має містити інформацію про назву, порядковий номер та доповідача.

Стаття 32. Формування порядку денного

1. Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії міської ради вносяться особами, зазначеними у статті 29  цього Регламенту.

2. Пропозиції з питань порядку денного сесії міської ради подаються шляхом подання підготовлених у порядку, передбаченому статтею 29 цього Регламенту та погоджених проектів рішень не пізніше ніж за 5 днів до початку пленарного засідання сесії міської ради, секретарю міської ради який готує перелік питань, що пропонуються до розгляду міською радою. Перелік пропозицій з питань порядку денного сесії міської ради, складений секретарем міської ради, разом з наданими проектами рішень подається міському голові не пізніше ніж за 5 днів до початку сесії.

3. Постійні комісії та інші суб’єкти нормотворчості розглядають пропозиції, що надійшли, у встановлений міським головою термін із запрошенням авторів, а також, при необхідності, із залученням фахівців, їх висновки і рекомендації обов'язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду даної пропозиції на пленарному засіданні.

4. Не пізніше ніж за 5 днів до початку пленарного засідання сесії міської ради висновки і рекомендації постійних комісій направляються міському голові, секретареві міської ради та суб’єктам нормотворчої ініціативи. Пропозиції щодо проекту порядку денного сесії міської ради та проектів рішень порядку денного узагальнюються секретарем міської ради.

5. Не пізніше як за 3 дні остаточно сформований порядок денний разом з проектами рішень надається представникам фракцій та офіційно оприлюднюється у спосіб передбачений п.4 ст. 3 Регламенту. Внесення змін до нього допускаються лише у разі якщо за це проголосувало більшість від депутатського складу міської ради

6. Розпорядження міського голови про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і громадян міста не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання, а у виняткових випадках - не пізніше чим за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення і переліку питань, що передбачається для винесення на розгляд ради.;

7. Затверджений розпорядженням міського голови проект порядку денного сесії міської ради з доопрацьованими проектами рішень разом з висновками та рекомендаціями постійних комісій надається депутатам під час їх реєстрації на початку чергової сесії.

Глава 9. Затвердження порядку денного засідання сесії міської ради

Стаття 33. Затвердження проекту порядку денного сесії міської ради

1. Проект порядку денного сесії міської ради вноситься міським головою на затвердження міською радою.

2. При наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених профільною постійною комісією з відповідним протоколом, про внесення змін до порядку їх розміщення або депутатських запитів головуючий на засіданні міської ради ставить запропонований проект порядку денного на голосування "за основу".

3. Після прийняття проекту порядку денного "за основу" головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань, депутатські запити у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії міської ради.

4. Пропозиції щодо будь-якого питання проекту порядку денного сесії міської ради обговорюються за скороченою процедурою, якщо інше не встановлено цим регламентом. Пропозиція до проекту порядку денного сесії міської ради, яка за результатами голосування міської ради не отримала вказаної необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою. Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінам, депутатському запиту, що надійшли, головуючий ставить проект порядку денного на голосування "у цілому".

5. Якщо проект порядку денного "у цілому" не прийнято, він ставиться на голосування "по пунктах". Порядок денний, сформований з прийнятих пунктів, вважається прийнятим "у цілому".

6. Якщо порядок денний не прийнятий "за основу", на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією міської ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим "у цілому".

7. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування "у цілому". Якщо порядок денний не прийнятий "у цілому", застосовується процедура голосування, передбачена пунктом 5 цієї статті.

Глава 10. Обговорення питань порядку денного

Стаття 34. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні міської ради

1. Рішення міської ради приймаються після їх обговорення.

2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:

1) доповідь суб’єктів нормотворчості – ініціаторів внесення пропозиції, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь визначеного профільною постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

3) виступи депутатів – членів профільної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатом разом з висновком відповідної постійної комісії чи тимчасової контрольної комісії;

4) виступи по одному представнику від кожної постійної комісії, тимчасової контрольної комісії, до яких, крім профільної (головної) постійної чи тимчасової комісії, направлявся проект рішення міської ради, у випадку, якщо висновки цих комісій не були надані депутатам;

5) виступи представників депутатських груп та фракцій, депутатів;

6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили;

7) заключне слово доповідача (співдоповідачів);

8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

Стаття 35. Питання порядку денного "різне"

1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сесії міської ради депутатам надається право виступити у "різному".

2. Рішення з питань, обговорюваних у "різному", не приймаються.

Глава 11. Організація голосування на засіданнях міської ради

Стаття 36. Види та способи голосування

1. Рішення міської ради приймаються більшістю голосів від загального депутатського складу міської ради відкритим або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим регламентом.

2. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки.

3. Після закінчення кожного голосування його результати оголошуються головуючим на засіданні.

4. Більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні сесії міської ради, може бути прийняте рішення про поіменне голосування.

5. Міська рада може прийняти процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питань, що розглядаються, якщо вид і спосіб голосування не встановлені законом і цим регламентом.

6. Таємне голосування здійснюється шляхом подачі бюлетенів без ідентифікації депутата, що заповнив цей бюлетень, в бюлетені в порядку, встановленому цим регламентом.

7. З процедурних питань (обрання лічильної комісії сесії міської ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання міської ради, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і даним регламентом), рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

8. За обґрунтованими мотивами міська рада більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку денного.

Стаття 37. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

1. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається в бюлетень, має бути зрозумілим, сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чітка, однозначна та не допускала її неоднакового тлумачення.

2. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів, виготовляються лічильною комісією за встановленою рішенням міської ради формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці ставляться штамп і підписи голови та секретаря лічильної комісії.

3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатам на засіданні міської ради перед початком голосування. Якщо з цих питань у депутатів виникає заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

4. Лічильна комісія до початку таємного голосування забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення депутатами.

Стаття 38. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході до сектору для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування. Не допускається перебування двох і більше депутатів у секторі для таємного голосування. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться шляхом проставляння в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.

4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких підтримано два варіанти рішення, ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу міської ради, якщо законом чи цим регламентом не встановлено іншої кількості голосів депутатів, необхідної для прийняття такого рішення.

6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або не прийнято іншого рішення міської радою.

7. Бюлетені, підраховані лічильною комісією, поміщаються лічильною комісією у непрозорий пакет, який запечатується, а цілісність пакету посвідчується підписами членів лічильної комісії.

Глава 12. Ведення протоколу засідань сесії міської ради

Стаття 39. Ведення протоколу пленарного засідання сесії міської ради

1. На кожному засіданні сесії секретарем міської ради ведеться протокол.

2. У протоколі вказуються:

1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;

2) загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до міської ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також прізвища і посади запрошених на засідання ради;

3) статус засідання – відкрите чи закрите, або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;

4) порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;

5) прізвища депутатів, які внесли депутатський запит;

6) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих "за", "проти" і таких, що "утрималися".

3. До протоколу засідання сесії додаються прийняті міською радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.

4. Рішення міської ради по процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.

5. Протокол пленарного засідання сесії міської ради оформляється в п’ятиденний термін і підписується головуючим. У випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.

6. За правильність записів у протоколі засідання сесії відповідає секретар міської ради і головуючий на пленарному засіданні. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання розбіжностей, депутат протягом п’яти днів після оформлення протоколу може звернутися із зауваженнями та виправленнями до головуючого.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу, несе секретар міської ради.

8. Оригінали протоколів пленарних засідань протягом установленого терміну зберігаються у міській раді.

9. Копії рішень ради зберігаються у міській раді оприлюднюються у спосіб передбачений п.4 ст. 3 регламенту і надаються всім зацікавленим особам для ознайомлення за умови надання ними письмового запиту.

10. Як допоміжний засіб фіксації виступів використовується відео запис. Після оформлення у встановленому порядку протоколу, стенограми чи відеозапису пленарного засідання, цей відео запис зберігається протягом 5 років.

Розділ IV. Депутат міської ради, форми роботи депутата

Глава 13. Депутат міської ради

Стаття 40. Депутат міської ради

1. Депутат міської ради набуває свої повноваження внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі та у одномандатних мажоритарних виборчих округах.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її органами, виконує їх доручення.

3. У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених конституцією України і законами України, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому списку місцевої організації партії. Якщо черговість для отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат залишається вакантним до проведення чергових або позачергових виборів.

4. У разі коли депутат, який обирався в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених конституцією України і законами України, у такому разі оголошуються нові вибори на відповідному одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

Стаття 41. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про результати виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством.

Глава 14. Повноваження депутата міської ради

Стаття 42. Права депутата міської ради в раді та її органах та порядок їх реалізації.

1. Депутат міської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат міської ради набуває право вирішального голосу з моменту початку перебігу повноважень депутата міської ради.

2. Кожен депутат міської ради в раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат міської ради має право:

1) вибирати та бути обраним до органів міської ради;

2) офіційно представляти виборців у міській раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд міської ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд міської ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою;

8) порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених міською радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до цього регламенту.

4. Депутат міської ради може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

5. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад визначається законом України "про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим регламентом.

Стаття 43. Обов’язки депутата міської ради в раді та її органах

1. Депутат місцевої ради зобов'язаний:

1) додержуватися конституції та законів України, актів президента України, кабінету міністрів України, регламенту Великомостівської міської ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

2) брати участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

3) виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень.

Стаття 44. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії міської ради

1. Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, а також у роботі робочих груп до складу яких його обрано.

3. При неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це особу, що очолює відповідний орган.

4. Міська рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень міської ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів міської ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

5. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються міською радою чи за її дорученням постійними комісіями міської ради або надсилаються на розгляд підзвитним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені міською радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та міській раді.

6. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах міської ради, та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 45. Право депутата на звернення із запитом

1. Депутат міської ради має право звернутися із запитом до посадових осіб міської ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Великі Мости, віднесених до відання міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні сесії міської ради в усній або письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради у порядку, ухваленому даним регламентом, по ньому може проводитись обговорення та прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради направляє текст запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких він звернений.

3. Орган або посадова особа, до яких направляється запит, повинні у встановлений міською радою строк надати на нього письмову або усну відповідь міської ради та депутату на пленарному засіданні міської ради.

4. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії міської ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертої депутатів, присутніх на даному засіданні міської ради. Посадові особи, до яких направлено запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.

Стаття 46. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання

1. Депутатське звернення – викладене у письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівникам правоохоронних та контролюючих органів, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Великі Мости, здійснити певні дії, прийняти заходи або надати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатське запитання – засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення по тій або іншій проблемі. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення по ньому не приймається.

3. Порядок розгляду депутатських звернень визначається законодавством.

 Глава 15. Депутатські групи та фракції

 Стаття 47. Депутатські групи та фракції

1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

2. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

3. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

4. Порядок вступу до депутатської групи чи до фракції та виходу з неї визначається самою депутатською групою чи фракцією, але депутат, який бажає вступити до складу чи вийти зі складу депутатської групи чи фракції, повідомляє про це міського голову, що підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.

5. Організація діяльності депутатських груп та фракцій визначається міською радою та покладається на міського голову та секретаря міської ради. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, координує їх роботу і може, за їх ініціативою, заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

6. Депутатські групи та фракції не мають права виступати від імені міської ради.

Стаття 48. Порядок утворення депутатських груп та фракцій

1. Депутатська група чи фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу.

2. Депутати ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції, обирають особу, яка очолює депутатську групу чи фракцію.

3. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сфомування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на найближчому пленарному засіданні ради. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію повинно містити свідомості про її назву, персональний склад та партійну належність.

5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

6. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

7. Діяльність депутатської групи та фракцій припиняється:

1) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

2) після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу чи фракцію, або строку повноважень міської ради.

Стаття 49. Права депутатських груп та фракцій

1. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених чинним законодавством.

2. Депутатські групи та фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує міська рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5) здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

Глава 16. Дисципліна та етика

Стаття 50. Дисципліна та етика в міській раді

1. Особи, присутні на пленарних засіданнях сесій ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені з приміщення, де проходить засідання.

2. Депутат зобов'язаний попередити про свою передбачувану відсутність на пленарному засіданні сесії міського голову, секретаря міської ради чи голову відповідної постійної комісії. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов'язаний сповістити про це головуючого.

3. Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинний допускати образливих висловлювань, використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп , фракцій, окремих депутатів місцевих рад. Якщо виступаючий зневажає це правило, головуючий на засіданні після другого попередження має право перервати виступ та позбавити виступаючого права виступу. Перевищення часу виступу не допускається, крім як за згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні.

4. Головуючий не має права коментувати і давати оцінки виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.

5. Якщо депутат вважає себе ображеним грубим чи бездоказовим обвинуваченням на свою адресу, він вправі подати відповідну скаргу на ім'я міського голови. Про результати розгляду комісія чи міський голова інформує міську раду на пленарному засіданні.

6. Голосування за інших депутатів чи голосування сторонніми особами забороняється.

Розділ V. Органи міської ради

Глава 17. Міський голова

Стаття 51. Міський голова як посадова особа

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Великі Мости.

2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному чинним законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради. Міський голова підписує рішення та протоколи міської ради та виконавчого комітету міської ради.

4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 52. Повноваження міського голови

1. Міський голова має такі повноваження:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання конституції та законів України, виконання актів президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених чинним законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

5) вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

6) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом міської ради та виконавчого комітету;

8) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;

14) представляє територіальну громаду міста , міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Великі Мости, а також повноваження міської ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади міста Великі Мости, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження міської ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, цим регламентом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

21) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, організацію охорони громадського порядку і громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності та належну організацію роботи місцевої міліції;

Стаття 53. Відповідальність міського голови

1. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою м. Великі Мости та міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою міста Великі Мости на відкритій зустрічі з громадянами.

3. Міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради на вимогу не менше половини депутатів у будь-який визначений ними термін, але не рідше одного разу на рік.

4. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством.

Глава 18. Секретар міської ради

Стаття 54. Секретар міської ради

1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень міської ради та працює в міській раді на постійній основі.

2. Кандидат на посаду секретаря міської ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

Стаття 55. Повноваження секретаря міської ради

1. Секретар міської ради:

1) здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень міського голови;

2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим регламентом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

3) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) організує підготовку сесій міської ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради;

7) дає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;

8) дає доручення постійним комісіям вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання міської ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

9) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

10) організує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

11) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Великі Мости, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

12) вирішує за дорученням міського голови інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.

Стаття 56. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради

1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо за припинення його повноважень проголосували більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

Глава 19. Постійні комісії міської ради

Стаття 57. Створення постійних комісій міської ради

1. Постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого органу.

2. Постійні комісії міської ради є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

3.функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються даним регламентом та законом, що затверджується міською радою.

Стаття 58. Формування персонального складу постійних комісій міської ради

1. Персональний склад постіних комісій формується з числа депутатів. Депутат міської ради має входити до складу однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обраними міський голова, секретар міської ради.

2. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голів, заступників голів, секретарів та членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 59. Склад постійної комісії міської ради

1. Загальний склад постійної комісії міської ради визначається на засіданні міської ради

2. Правомочний склад постійної комісії – не менше половини від загального складу комісії.

3. Голови постійних комісій, заступники голів постійних комісій обираються за списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні сесії міської ради способом, передбаченим ст.38 даного регламенту.

Стаття 60. Відкликання голови постійної комісії, заступника голови постійної комісії міської ради

1. Голова постійної комісії,заступник голови постійної комісії можуть бути в будь-який час за мотивованим рішенням міської ради відкликані зі своїх посад.

Стаття 61. Порядок виведення члена постійної комісії зі складу комісії, заміщення члена постійної комісії

1. Член постійної комісії може бути виведений зі складу постійної комісії у таких випадках:

А) на підставі особистої заяви депутата за рішенням міської ради, прийнятим на сесії у випадку переходу до іншої комісії, із заміною, за можливістю, такого депутата партією на іншого депутата цієї ж партії;

Б) у випадках припинення повноважень депутата за визначеними чинним законодавством підставами з моменту припинення повноважень депутата – члена постійної комісії.

2. Після набуття повноважень депутатом, визнанного територіальною виборчою комісією, як наступним за черговістю по списку відповідної партії, депутат за рішеням чергової сесії міської ради включається до складу постійної комісії замість депутата, повноваження якого були припинені.

Стаття 62. Порядок організації та форми роботи постійної комісії

1. Формами роботи постійних комісій міської ради є засідання. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

2. Постійна комісія міської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів з метою вивчення питань, розробки проектів рішень міської ради.

3. Постійні комісії міської ради можуть спільно розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою самих постійних комісій, за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради.

4. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії.

5. Голова постійної комісії міської ради має такі повноваження:

1) скликає і веде засідання постійної комісії;

2) дає доручення членам постійної комісії;

3) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

4) організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії;

Стаття 63. Повноваження постійних комісій

1. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо:

1) розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку;

2) розглядають проекти місцевого бюджету;

3) розглядають звіти про виконання програм і бюджету;

4) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, в тому числі проекти рішень, які вносяться на розгляд міської ради;

5) розробляють проекти рішень міської ради та готують висновки з цих питань;

6) виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії міської ради попередньо:

1) розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою;

2) готують висновки з цих питань.

3. Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою:

1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

2) подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради;

3) здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 64. Висновки та рекомендації постійних комісій

1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської ради готують висновки і рекомендації.

2. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії та оприлюднюються у спосіб передбачений п.4 ст. 3 регламенту.

3. Протоколи засідань комісії підписуються всіма присутніми членами комісії. Невід’ємною частиною протоколу є протокол табельної реєстрації присутніх депутатів комісії, завірений печаткою ради та підписами секретаря ради та міського голови.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

5. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів комісій, а також секретарем міської ради.

Глава 20. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 65. Створення тимчасових контрольних комісій міської ради

1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії міської ради подаються депутатськими фракціями, депутатськими групами та постійними комісіями. У складі тимчасової контрольної комісії міської ради може бути представлено не менш як по одному депутату від кожної депутатської фракції. Якщо депутатська фракція не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції.

3. Про утворення тимчасової контрольної комісії міська рада приймає рішення, в якому визначає:

1) назву тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мету і коло питань, для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує шістдесяти днів з дня утворення тимчасової контрольної комісії.

6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

4. Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 66. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії міської ради

1. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.

2. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів.

3. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

Стаття 67. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії міської ради

1. Формами роботи тимчасової контрольної комісії міської ради є засідання.

2. Засідання тимчасової контрольної комісії, як правило, закриті.

3. Строк повноважень тимчасової контрольної комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення.

4. Голови тимчасових контрольних комісій подають звіти і пропозиції міському голові, що розглядаються міською радою.

5. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 68. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії міської ради

1. Тимчасова контрольна комісія утворюється на визначений міською радою термін. У визначений термін, але не пізніш як через шістдесяти днів з дня її утворення, тимчасова контрольна комісія подає до міської ради звіт про виконану роботу та підготовлені членами такої комісії пропозиції на розгляд міської ради.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях міської ради та на пленарному засіданні міської ради міська рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

Стаття 69. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії міської ради

1. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважається припиненими в разі:

1) прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) припинення повноважень міської ради.

Глава 21. Робочі групи

Стаття 70. Робочі групи міської ради

1. З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проектів рішень міської ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Глава 22. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 71. Виконавчий комітет міської ради

1. Порядок організації та форми роботи виконавчого комітету міської ради

1.1. Формами роботи виконавчого комітету міської ради є засідання. Засідання виконавчого комітету скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу. На кожному засіданні виконавчого комітету ведеться протокол засідання, невідємною частиною якого є лист табельної реєстрації присутніх на ньому членів.

1.2. На засідання виконавчого комітету міської ради обов’язково повинна бути запрошена профільна комісія міської ради у випадку розгляду питання, які належать до відання постійних комісій.

1.3. Організація роботи виконавчого комітету міської ради покладається на голову ради.

2. Рішення виконавчого комітету

2.1. За результатами вивчення і розгляду питань виконавчий комітет міської ради приймає відповідні рішення.

2.2. Рішення виконавчого комітету приймаються більшістю голосів від загального складу та оприлюднюються на стенді ради в 5-ти денний термін.

2.3. Протоколи засідань виконавчого комітету підписуються головою та секретарем комісії, а у разі відсутності голови – заступником голови або секретарем. Невідємною частиною протоколу є лист табельної реєстрації присутніх на засіданні виконавчого комітету її членів.

2.4. Рішення виконавчого комітету підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи має бути повідомлено виконавчий комітет у встановлений ними строк.

Глава 23. Відповідальність органів та посадових осіб
місцевого самоврядування перед
територіальною громадою міста Великі Мости

Стаття 72. Відповідальність органів та посадових осіб

1. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують конституцію або закони України, обмежують права та свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

2. Порядок та випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою визначається законом України "про місцеве самоврядування в Україні", законом України "про статус депутатів місцевих рад", законом України "про службу в органах місцевого самоврядування".

Розділ VI. Заключні положення

Глава 24. Порядок прийняття регламенту, внесення до нього змін

Стаття 73. Порядок прийняття регламенту, внесення змін і доповнень до регламенту

1. У випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього регламенту з діючим законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi зміни та доповнення до регламенту. До прийняття piшення сесії про внесення змін та доповнень в регламент діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

2. Iншi зміни та доповнення до регламенту приймаються до розгляду міською радою з ініціативи постійних комiсiй, голови ради, а також за вимогою більш ніж 1/5 загальної кiлькостi обраних депутатів.

3. Регламент міської ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради.

4. Пропозиції про внесення змін і доповнень до регламенту міської ради підлягають обов'язковому розгляду профільною постійною комісією чи спеціально створеною міською радою робочою групою.

Глава 25. Дострокове припинення повноважень ради.

1. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням  конституції України, чинного законодавства України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом України "про місцеве самоврядування в Україні", або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

2. Повноваження ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням  місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо  дострокового  припинення  повноважень  ради визначається законом про місцеві референдуми.

3. Питання про дострокове припинення повноважень ради за рішенням місцевого референдуму  може бути порушене міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів  ради  незаконними, висновків відповідного комітету верховної ради верховна рада України може призначити позачергові вибори міської ради. Питання про

Призначення  верховною  радою  України  позачергових  виборів міської ради може порушуватись перед верховною радою України міським  головою.  

5. Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.

6. Рада, повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого референдуму, а також рада, щодо якої верховна рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу ради.

м. Великі Мости 2010 рік